Alert portlet - zobrazeni vystrah


V nejbližších dnech neočekáváme nebezpečné hydrometeorologické jevy splňující kritéria SIVS.


 

title

Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
Počasí v České republice1.2.2015 09:00 SEČ
Počasí v České republice  1.2.2015 09:00 SEČ; 
zpracovano: 1.2.2015 08:21:04 UTC; 
© swing, a.s.
-3 
-1 
-2 
-1 
-2 
-1 
-1 
-3 
-4 
-4 
-4 
-6 
-4 

Zprávy


  25.11.2014

  Nová mapová aplikace pozorovacích sítí ČHMÚ

  Na stránce http://hydro.chmi.cz/hydro/ byla spuštěna nová mapová aplikace prezentace pozorovacích sítí Českého hydrometeorologického ústavu. Prostřednictvím této aplikace je možné získat podrobnější informace o geografické poloze a atributech pozorovacích objektů, které ČHMÚ spravuje nebo eviduje podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb. Jedná se zejména o objekty sledující kvantitu a kvalitu povrchových a podzemních vod doplněné údaji o klimatických a meteorologických stanicích nebo o stanicích imisního monitoringu. Součástí zobrazovaných datových sad jsou nové rozvodnice v měřítku 1:10 000, hydrogeologické rajóny a územní působnost poboček.

  30.07.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.


  29.07.2014

  Vzácná návštěva v ČHMÚ

  Setkání premiéra Vlády ČR Bohuslava Sobotky při jeho bilanční cestě ke zhodnocení činnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce a rezortu životního prostředí se uskutečnilo na půdě Českého hydrometeorologického ústavu. Premiér ocenil během tiskové konference zejména řešení krizového stavu v čerpání peněz z Operačního programu ŽP, spolupráci s ostatními rezorty a občanskými sdruženími, zmínil zrychlení schvalovacích řízení na ministerstvu. Vyzdvihl práci při přípravě novelizace zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a pozitivní přístup k řešení řady dalších problémů. Více podrobností lze nalézt na adrese: http://www.mzp.cz/cz/news_140729_navsteva_premiera

   

    

   

  25.03.2014

  Den otevřených dveří

  Jak se stalo v posledních letech tradicí, uspořádal Český hydrometeorologický ústav na všech svých profesionálních pracovištích kromě letišť Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 22. března 2014 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Světový den vody byl letos organizovaný pod heslem "Voda a energie", Světový meteorologický den pod heslem "Počasí a klima pro mládež". Krásné počasí a dobrá propagace v rozhlase, tisku i prostřednictvím internetu přilákaly velký počet návštěvníků, jejichž spektrum bylo jako obvykle velmi pestré, od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků až po odborníky. Fotodokumentaci naleznete zde.


      

  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699

>> Archív

Aktuality


  29.01.2015

  Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2014?

  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2014. Na řadě míst opět došlo k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10 a PM2,5, v menší míře došlo k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Na několika dopravně exponovaných lokalitách byly naměřeny nadlimitní průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého. Hodnocení vychází zatím z neverifikovaných údajů naměřených na automatizovaných měřicích stanicích Státní imisní sítě, jejímž provozem byl ČHMÚ pověřen Ministerstvem životního prostředí. Znečištění ovzduší ostatními látkami (benzo[a]pyren, těžké kovy a benzen), měřenými na manuálních měřicích stanicích, bude vyhodnoceno během jara až léta 2015 v rámci ročenek Úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu naleznete zde.

  21.01.2015

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 6. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině - rekonstrukce katastrofy po 300 letech, 2) Porovnání měření množství usazených srážek pomocí automatického a Duvdevaniho rosoměru, 3) Sjednocování průtokových veličin v příhraniční oblasti povodí Odry, 4) Synthetic series of historical rains and its utilization. Více na casmz.chmi.cz

  14.01.2015

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 12/2014

  K dispozici je 12. číslo "Zpravodaje" roku 2014 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o výrazné smogové situaci na většině území Moravskoslezského i Olomouckého kraje, kdy období s vysokými koncentracemi PM10 trvalo od 2.12. do 8. 12. 2014.

  13.01.2015

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2014

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2014 máte možnost zjistit v měsíční zprávě, kterou vydává Úsek ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2014 naleznete zde.

  05.01.2015

  Vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

  V souladu s evropskou směrnicí 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly sestaveny návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, povodí Dunaje a povodí Odry. Pracovní návrhy všech tří plánů jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách http://www.povis.cz/html/pzpr.htm. Připomínky k návrhům plánům je možno podávat do 22. června 2015 v písemné podobě na Ministerstvo životního prostředí nebo v elektronické podobě na pzpr@mzp.cz.

>> Archív

Eumetsat


  13.10.2010

  EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

  Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.